【My3 App請你睇《天氣之子》☀】闊別三年,新海誠導演嘅最新作品《天氣之子》終於登場喇️!喺呢部電影入面,高校男生帆高離家出走去到東京,遇上一位可以自由操控天氣嘅「100%晴天少女」陽菜,究竟會擦出點樣嘅火花呢!想睇嘅朋友記得留意My3 App嘅搶飛活動,一齊搶走《天氣之子》換票証2張喇 !

3HK@2019年8月13日

【My3 App請你睇《天氣之子》☀】

闊別三年,新海誠導演嘅最新作品《天氣之子》終於登場喇️!喺呢部電影入面,高校男生帆高離家出走去到東京,遇上一位可以自由操控天氣嘅「100%晴天少女」陽菜,究竟會擦出點樣嘅火花呢!想睇嘅朋友記得留意My3 App嘅搶飛活動,一齊搶走《天氣之子》換票証2張喇 !

立即下載My3 Apphttps://smarturl.it/f3bz20 

#3香港 #3HK #My3 #My3App #搶飛活動 #新海誠 #天氣之子 #換票證 #鬥快搶 #安樂影片
==============================
*活動須受有關條款及細則約束。

商家: 3HK

電話: 1033