Thanks POPsale 『抵食』『著數』『特色推介 』!好抵呀!真係好抵架!堂食/外賣自取都有$38及$58優惠,外賣仲免收加一添 大家一齊捱過呢關 #關關難過關關過 #香港人加油

SUPERDON@3月28日

Thanks POPsale 『抵食』『著數』『特色推介 』!好抵呀!真係好抵架!堂食/外賣自取都有$38及$58優惠,外賣仲免收加一添 大家一齊捱過呢關
#關關難過關關過
#香港人加油
#源頭防疫不力 
#禍及飲食民生